Przepisy podatkowe nakładające obowiązek rozliczania się z osiągniętych dochodów w roku podatkowym (dla osób fizycznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) nie są proste i należy dokładnie przeanalizować własną sytuację, aby prawidłowo dokonać rozliczenia. Zasadą jest, że podatek od dochodów odprowadza się tylko w jednym państwie. Stanowi o tym Umowa między Polską i Francją w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, z dnia 20 czerwca 1975 roku.

 • Gdzie należy składać deklarację podatkową, w Polsce czy we Francji ?

  Elementy istotne dla miejsca złożenia zeznania podatkowego to:

  • miejsce stałego zamieszkania podatnika, ośrodek interesów życiowych i gospodarczych;
  • czas pracy we Francji;
  • siedziba pracodawcy, a dokładnie – miejsce, gdzie odprowadza on składki za pracowników.
 • Kto będzie rozliczał się jedynie w Polsce z dochodów osiągniętych w roku podatkowym?

  Polak pracujący we Francji nie więcej niż 183 dni w roku podatkowym, w firmie mającej siedzibę w Polsce i mieszkający na stałe w Polsce, rozlicza się w polskim urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 • Kto będzie się rozliczał w Polsce i we Francji z dochodów osiągniętych w roku podatkowym?

  Polak pracujący we Francji, otrzymujący wynagrodzenie od firmy mającej siedzibę we Francji, rozlicza się we francuskim urzędzie skarbowym. Jeżeli jednocześnie osiągnął dochód do opodatkowania w Polsce i jego miejscem stałego zamieszkania jest Polska, ma obowiązek również rozliczyć się w Polsce ze wszystkich swoich dochodów, ale nie będzie płacił podatku od rozliczonych dochodów we Francji. W takim przypadku nie ma znaczenia, jak długo trwała praca na rzecz francuskiego pracodawcy w danym roku podatkowym.

 • Kto będzie się rozliczał jedynie we Francji z dochodów osiągniętych w roku podatkowym?

  Polak pracujący we Francji, otrzymujący wynagrodzenie od firmy mającej siedzibę we Francji, rozlicza się we francuskim urzędzie skarbowym. Jeżeli nie osiągnął dochodów do opodatkowania w Polsce i jego miejscem zamieszkania jest Francja, nie ma obowiązku rozliczać się w Polsce. Osoby pozostające w związku małżeńskim, we Francji obowiązkowo rozliczają się wspólnie, a zatem obywatel polski, mieszkający i pracujący we Francji, którego małżonek mieszka i rozlicza się w Polsce, obowiązany jest przedstawić dochody męża/żony we francuskiej deklaracji i zaznaczyć zapłacenie podatku od tych dochodów w Polsce.

 • W jaki sposób rozliczają się osoby pracujące we Francji a wybierające wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem mieszkającym w Polsce?

  Obywatel polski, mieszkający i pracujący we Francji, którego małżonek mieszka w Polsce, rozlicza się we francuskim urzędzie skarbowym wspólnie z mężem/żoną. We francuskiej deklaracji przedstawia dochody męża/żony i zaznacza zapłacenie podatku od tych dochodów w Polsce.

  Małżonkowie wybierający wspólne rozliczenie podatku w Polsce, deklarują – w polskiej deklaracji – dochody uzyskane i rozliczone we Francji. Podatek nie zostanie naliczony, jednak wysokość dochodu wpłynie na poziom zastosowanej stawki podatkowej dla dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

  • Przykłady:

  1. Michał mieszka na stałe w Polsce, został delegowany do Francji, gdzie wykonuje pracę przez okres krótszy niż 183 dni w danym roku.

  Michał zobowiązany jest rozliczyć się z uzyskanego we Francji wynagrodzenia z urzędem skarbowym w Polsce. Wynagrodzenie to jest zwolnione od opodatkowania we Francji.

  2. Michał mieszka na stałe w Polsce, pracuje we Francji, wynagrodzenie Michała wypłacane jest przez firmę francuską.

  Michał rozlicza swoje dochody we Francji we francuskim urzędzie skarbowym, w związku z ponoszeniem kosztów wynagrodzenia przez zakład francuski. W Polsce Michał korzysta ze zwolnienia od opodatkowania dochodów z pracy we Francji i w przypadku:

  - uzyskania innych dochodów w Polsce rozlicza się również w polskim urzędzie skarbowym, deklaruje francuskie dochody, ale nie płaci od nich podatku;

  - braku innych dochodów w Polsce, nie ma obowiązku składania deklaracji w polskim urzędzie skarbowym;

  - rozliczenia łącznie z żoną lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, deklaruje dochody, ale nie płaci podatku, jednak jego wynagrodzenie będzie brane pod uwagę w zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej.

  3. Michał pracuje we Francji na pełnym etacie, mieszka z kolegami w wynajętym mieszkaniu albo w mieszkaniu służbowym. Michał chciałby rozliczyć się z podatku łącznie z małżonką.

  Michał rozlicza swoje dochody we Francji we francuskim urzędzie skarbowym. W Polsce również składa deklarację w urzędzie skarbowym wpisując francuskie wynagrodzenie, nie płaci podatku, jednak jego dochód uzyskany we Francji będzie brany pod uwagę w zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej.

  4. Michał pracuje oraz płaci podatki we Francji. Co jakiś czas przesyła pieniądze swoim rodzicom mieszkającym w Polsce.

  We francuskiej deklaracji podatkowej Michał wykazuje sumę wysłaną rodzicom do Polski, wpisuje również imię i nazwisko osoby obdarowanej. W związku z tym, jego dochody zostaną pomniejszone o dokonaną wpłatę.

  W Polsce rodzice mają obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego otrzymaną darowiznę w ciągu 6 miesięcy, jeśli chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego przysługującego najbliższym członkom rodziny. Potrzebne będzie także udokumentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu SD-Z2.

 • Jak złożyć deklarację podatkową we Francji?

  Składając po raz pierwszy deklarację podatkową we Francji, należy wypełnić formularz Déclaration Des Revenus (Cerfa n°10330*16 Autre numéro: 2042)dostępny w każdym urzędzie skarbowym (SIPServices des impôts des particuliers) lub na stronie internetowej www.impots.gouv.fr

  Wypełniony dokument zależy wysłać lub zanieść do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w określonym przez państwo terminie.

  W następnych latach, wypełniona deklaracja (déclaration préremplie) jest przysyłana na adres podatnika. Należy zweryfikować kwoty i ewentualnie je skorygować, wpisać zmianę adresu, jeśli nastąpił, nanieść zmiany w sytuacji rodzinnej (narodziny dziecka, ślub, separacja, rozwód). Następnie podpisaną deklarację należy odesłać/zanieść do urzędu skarbowego.

  Od kilku lat istnieje możliwość składania deklaracji podatkowej przez Internet – dla osób rozliczających się drugi lub kolejny raz we Francji.

  Adres strony: www.impots.gouv.fr

  Aby zalogować się na koncie osobistym i dokonać rozliczenia podatkowego przez Internet potrzebne są trzy identyfikatory:

  • n° de télédéclarantnumer elektroniczny znajdującysię na przysłanym do domu formularzu podatkowym;
  • n° fiscal – numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd podatkowy widniejący na pierwszym rozliczeniu podatkowym;
  • revenu fiscal de référence – dochód, stanowiący podstawę do naliczania podatku, znajdujący sięna Avis d’imposition – ostatnim rozliczeniu podatkowym.

  Po zalogowaniu otworzy się deklaracja podatkowa już gotowa do podpisu. Wystarczy ją zweryfikować, ewentualnie poprawić, złożyć elektroniczny podpis i wysłać przez Internet.

  Termin na złożenie zeznania w formie elektronicznej jest znacznie dłuższy niż na rozliczenie się w formie papierowej.

 • Jakie są zasady składania zeznania podatkowego dla osób w związkach, rozliczających się tylko we Francji?

  Małżonkowie i osoby pozostające w związku partnerskim (PACSPacte civil de solidarité) rozliczają się razem.

  Osoby żyjące w konkubinacie rozliczają się oddzielnie.

  Małżeństwa lub osoby pozostające w związku partnerskim (PACS) zawartym w ciągu roku podatkowego składają wspólną deklarację za dany rok.

  W przypadku separacji, rozwodu lub rozwiązania PACS-u, każda osoba składa deklarację podatkową za dany rok indywidualnie.

  Dzieci mogą zostać wpisane tylko do deklaracji jednego z rodziców.

 • Jak obliczany jest podatek od dochodu?

  Wysokość dochodu, który należy zadeklarować w zeznaniu podatkowym, znajduje się w odpowiedniej rubryce odcinka wypłaty (nazwa rubryki: net fiscal cumul, cumul annuel imposable lub revenu net imposable).

  Przy obliczaniu podatku dochodowego brany jest pod uwagę roczny dochód gospodarstwa domowego (foyer fiscal): zarobki (revenus), emerytury (retraites), zyski uzyskane z niektórych oszczędności (revenues des valeurs et capitaux, plus values et gains taxables), zyski uzyskane z posiadanych nieruchomości (revenus fonciers), ale również wydatki pozwalające na obniżenie podstawy opodatkowania.

  Dochód płatnika podlega zmniejszeniu o 10% (déduction forfaitaire – odliczenie ryczałtowe) lub o więcej, jeśli podatnik zadeklaruje i udokumentuje realne koszty zawodowe (frais réels). Odliczeniu podlegają także inne kwoty, na przykład osobom powyżej 65. roku życia i osobom niepełnosprawnym przysługuje ulga podatkowa.

  Pozostała po odliczeniach kwota to dochód podlegający opodatkowaniu (revenu fiscal de référence). Jest dzielona przez sumę części fiskalnych (parts”N”), na które składa się gospodarstwo domowe (foyer fiscal): jedna osoba to 1 część, małżonkowie/osoby związane PACS-em to 2 części, pierwsze dziecko to 1/2 części, drugie to również 1/2 części, a każde następne dziecko to 1 część. Na przykład rodzina z dwojgiem dzieci to 3 części fiskalne, z czworgiem dzieci to 4 części fiskalne.
  Uzyskuje się w ten sposób iloraz rodzinny (quotient familial).

  Otrzymana kwota jest opodatkowanaprogresywnie, czyli narastająco, zgodnie z tabelą podatkową obowiązującą na dany rok.

 • Z czym związane są ulgi podatkowe?

  Ulgi dotyczą między innymi wydatków związanych z:

  • edukacją dzieci;
  • zatrudnieniem opiekunki do dzieci, opieki dla osoby starszej lub pomocy domowej;
  • kosztami utrzymania członków rodziny (na przykład rodziców lub niepełnosprawnego rodzeństwa);
  • darowiznami na cele dobroczynne bądź dla stowarzyszeń;
  • wydatkami poniesionymi na zakup ekologicznych instalacji grzewczych.
 • Uwaga

  Urząd podatkowy może nakazać podatnikowi udokumentowanie poniesionych wydatków.

 • Kiedy i w jaki sposób pobierany jest podatek?

  Za pierwszy przepracowany rok, podatek płaci się jednorazowo, we wrześniu następnego roku. W następnych latach pobierany jest 3 razy w roku (accomptes provisionnels): w lutym, w maju i we wrześniu.

  Istnieje możliwość opłacania podatku miesięcznie. Jest on wówczas pobierany bezpośrednio z konta bankowego lub pocztowego, w okresie od stycznia do
  października, w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za ubiegły rok.

  Jeżeli całkowita kwota podatku okaże się wyższa od sumy 10 zaliczek miesięcznych, opłaty pobierane są również w listopadzie i grudniu. Jeżeli kwota podatku jest niższa, urząd skarbowy zwraca nadpłatę.

 • Co to jest PPE (Prime pour l’emploi)?

  Gospodarstwom domowym, którego dochody nie przekraczają ustalonego przez państwo pułapu finansowego przysługuje premia za pracę PPE (prime pour l’emploi).

  Aby ubiegać się o PPE, podatnik i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, powinni zakreślić na 3. stronie zeznania podatkowego pole – Activité à temps plein exercée toute l’année(praca na pełen etat w pełnym wymiarze godzin, przez cały rok podatkowy) lub wpisać liczbę godzin, za które wypłacono wynagrodzenie – (Sinon, nombre d’heures payées dans l’année).

  Premia PPE jest odliczana od podatku, a osobom zwolnionym od podatkuprzekazywana w formie przelewu na konto bankowe lub czeku.

  Szczegółowe informacje:

  na temat podatków

  Impôts-Service (0033) (0)8 10 46 76 87

  www.impôts.gouv.fr

  Szczegółowe informacje:

  na temat podatków dla nierezydentów

  10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand cedex

  (0033) (0)1 57 33 83 00

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.