OBYWATELSTWO FRANCUSKIE

NATIONALITe FRANÇAISE

W jaki sposób nabywa się obywatelstwo francuskie?

Istnieją trzy sposoby nabycia obywatelstwa francuskiego:

 • z chwilą narodzin:
  • na mocy prawa krwi (droit du sang),
  • na mocy prawa ziemi (droit du sol),
 • przez związek małżeński,
 • przez proces naturalizacji.

Kiedy mówi się o nabyciu obywatelstwa na mocy prawa krwi i prawa ziemi?

Nabycie obywatelstwa na mocy prawa krwi (droit du sang) następuje, gdy co najmniej jedno z rodziców dziecka posiada obywatelstwo francuskie w dniu jego narodzin. Nabycie obywatelstwa na mocy prawa ziemi (droit du sol) następuje zaś, gdy rodzice dziecka urodzonego na terenie Francji są obcokrajowcami.

Jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o obywatelstwo francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację?

Aby uzyskać obywatelstwo francuskie poprzez związek małżeński lub naturalizację należy:

 • być pełnoletnim,
 • posiadać ważny dokument tożsamości z kraju pochodzenia,
 • udowodnić integrację ze społeczeństwem francuskim poprzez wystarczającą znajomość języka francuskiego (co najmniej na poziomie B1), historii i kultury francuskiej, a także praw i obowiązków obywatelskich,
 • udowodnić co najmniej 5-letni nieprzerwany pobyt we Francji; okres ten jest redukowany do 2 lat w przypadku osób, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej 2 lat studiów wyższych we Francji,
 • nie być karanym.

Uwaga!

Lista dokumentów, które należy dołączyć do prośby o nadanie obywatelstwa francuskiego poprzez naturalizację lub związek małżeński znajduje się na stronie internetowej La préfecture de police, au service du public de l’agglomération parisienne: www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

W jaki sposób sprawdzana jest integracja ze społeczeństwem francuskim osoby ubiegającej się o obywatelstwo?

Od 2003 roku osoby ubiegające się o nadanie obywatelstwa francuskiego muszą przejść specjalną rozmowę w prefekturze policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, podczas której sprawdzany jest ich poziom znajomości języka francuskiego oraz praw i obowiązków obywatelskich. Ponadto od 1 stycznia 2012 roku każdy postulujący jest zobowiązany do przedstawienia dyplomu/certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na wymaganym poziomie.

Jako dowód znajomości języka francuskiego uznawane są:

 • francuskie dyplomy ukończenia studiów wyższych,
 • dyplom ukończenia gimnazjum (brevet des collèges),
 • dyplom DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – poziom B1,
 • zaświadczenia z pieczęcią FLI (Français langue d’intégration),
 • zaświadczenie wydane przez instytucje uznane przez ministra spraw wewnę­trznych (Le centre national d’études pédagogiques, la chambre de commerce et de l’industrie de Paris, l’université de Cambrigde, l’Éducation testing service).

Gdzie należy złożyć prośbę o nadanie obywatelstwa?

Skompletowane dokumenty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujący adres:

Préfecture de police

Direction de la police générale

Bureau des Naturalisations

9, boulevard du Palais

75195 Paris Cedex 04

Czy z chwilą zawarcia małżeństwa z obywatelem Francji automatycznie nabywa się obywatelstwo francuskie?

Nabycie obywatelstwa francuskiego poprzez zawarcie związku małżeńskiego nie następuje automatycznie. Można o nie wystąpić dopiero po upływie 4 lat od zawarcia związku małżeńskiego. Okres ten przedłuża się do 5 lat, jeżeli nieprzerwany pobyt we Francji trwał krócej niż trzy lata.

Czy można „sfrancuszczyć” swoje imię i/lub nazwisko?

W momencie ubiegania się o obywatelstwo francuskie, można poprosić o modyfikację nazwiska i/lub imienia (demande de francisation). Wypełniony formularz Cerfa n° 65-0054 najlepiej złożyć razem z podaniem o naturalizację (demande de naturalisation); jednak nie później niż do końca roku, w którym uzyskało się obywatelstwo francuskie.

Istnieje kilka możliwości modyfikacji nazwiska/imienia:

 • zastąpienie imienia lub imion przez ich francuskie odpowiedniki (na przykład: Adrianna – Adrienne),
 • dodanie francuskiego imienia do imienia polskiego (na przykład: Jean Antoni, Antoni Stephan),
 • zastąpienie polskiego imienia wybranym imieniem francuskim (na przykład: zamiana imienia Krzysztof na francuskie imię Maxime),
 • usunięcie polskiego imienia, jeśli posiada się już imię francuskie.

Modyfikacja nazwiska polega na:

 • przetłumaczeniu polskiego nazwiska na język francuski (na przykład: Wiśniński – Merisier, co oznacza w języku francuskim „wiśnia”),
 • transformacji jego zapisu (na przykład: Kowalski – Kovalski)

Jakie obywatelstwo ma dziecko cudzoziemców (Polaków) urodzone we Francji?

Nabycie praw do obywatelstwa francuskiego następuje na zasadzie prawa ziemi i jest automatyczne z chwilą narodzin na terytorium Francji. Niemniej dzieci cudzoziemców urodzone we Francji początkowo zachowują obywatelstwo swoich rodziców. Dokumenty tożsamości dziecka, takie jak paszport, wydawane są przez kraj, którego obywatelami są jego rodzice.

W chwili uzyskania pełnoletności, dziecko ma prawo zadeklarować, czy chce przyjąć/zatrzymać obywatelstwo francuskie. Musi w tym celu poprosić o wydanie zaświadczenia o obywatelstwie francuskim (certificat de nationalité française) w urzędzie do spraw obywatelstwa (Pôle de la nationalité française) dla osób mieszkających w Paryżu lub w odpowiedniej jednostce sądu właściwego ze względu zamieszkania (Tribunal d’instance compétent du lieu de son domicile). Osoba składająca prośbę musi udowodnić, że przebywała we Francji w chwili uzyskania pełnoletności i przez okres 5 lat pomiędzy 11. a 18. rokiem życia. Dlatego bardzo ważne jest, aby zachować dokumenty potwierdzające stały pobyt we Francji dziecka (książeczki zdrowia, świadectwa szkolne itp.).

Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego przed uzyskaniem pełnoletniości?

Już 16-letnie dziecko cudzoziemców urodzone we Francji może ubiegać się o nadanie obywatelstwa przez oświadczenie przed uzyskaniem pełnoletniości. W momencie

składania oświadczenia musi ono zamieszkiwać na terytorium Francji nieprzerwanie co najmniej od 5 lat.

Czy można ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego w imieniu dziecka?

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o nadanie obywatelstwa francuskiego dziecku pod warunkiem, że:

 • urodziło się na terenie Francji,
 • ma mniej niż 13 lat,
 • co najmniej od 8. roku życia mieszka nieprzerwanie wraz z rodzicami na terytorium Francji.

Jakie okoliczności uniemożliwiają otrzymanie obywatelstwa francuskiego?

Obywatelstwo nie może być nadane osobie, która:

 • była karana na szkodę interesu Francji,
 • dopuściła się aktu terroryzmu,
 • została skazana na sześć lub więcej miesięcy kary więzienia bez zawieszenia,
 • była wydalona z terytorium Francji,
 • została pozbawiona prawa pobytu na terytorium Francji,
 • przebywa we Francji nielegalnie.

Ważne adresy

Informacje na temat uzyskania obywatelstwa francuskiego:

Préfecture de police

Bureau des naturalisations

11, rue des Ursins

75004 Paris

Informacje na temat dokumentów potrzebnych
do złożenia prośby o obywatelstwo:

 • +33 (01) 53 71 53 20 (pon. - pt., 13.30 - 16.30)
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PACS (OBYWATELSKA UMOWA SOLIDARNOŚCI
– ZWIĄZEK PARTNERSKI)

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Czym jest Pacs?

Pacs został wprowadzony do francuskiego kodeksu cywilnego 15 listopada 1999 roku. Jest to kontrakt legalizujący nieformalny związek dwóch pełnoletnich osób bez względu na płeć. Pacs ma za zadanie prawnie uregulować organizację wspólnego życia tych osób.

Czy obywatel polski ma prawo zawrzeć Pacs?

Każda pełnoletnia osoba mieszkająca we Francji, bez względu na narodowość, ma prawo do zawarcia Pacs-u, jeżeli spełnia warunki przewidziane w kodeksie cywilnym.

Kto nie ma prawa do zawarcia Pacs-u?

Pacs nie może być zawarty pomiędzy krewnymi w linii prostej oraz krewnymi w linii bocznej do trzeciego stopnia. Nie jest także możliwy w przypadku osób spowinowaconych w linii prostej.

Nie mają prawa do Pacs-u osoby:

 • niepełnoletnie,
 • pozostające w związku małżeńskim,
 • „spaksowane”, czyli związane Pacs-em z inną osobą.

Co należy zrobić, aby zawrzeć Pacs?

 • Należy sporządzić pisemną umowę i osobiście zarejestrować ją w kancelarii sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance).
 • Umowa ta może być sporządzona przez notariusza lub zredagowana samodzielnie przez osoby zawierające związek.
 • Powinna ona uwzględniać między innymi wybór ustroju wspólności lub rozdzielności majątkowej.
 • Po sprawdzeniu tożsamości oraz zdolności do czynności prawnych zainteresowanych, sekretarz sądu (greffier) wpisuje umowę do Rejestru obywatelskich umów solidarności. Od tego momentu Pacs zaczyna wywoływać skutki prawne pomiędzy stronami.
 • Informacje o zawarciu Pacs-u (data i dane partnera) są wpisywane na marginesie zupełnego aktu urodzenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia Pacs-u?

 • pisemna umowa Pacs-u
 • oryginał i fotokopia dowodów tożsamości
 • zupełny akt urodzenia (ważny 3 miesiące od daty wydania)
 • honorowe oświadczenie o braku pokrewieństwa z partnerem
 • honorowe oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • fotokopia orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli któraś ze stron pozostawała
  w związku małżeńskim)
 • zaświadczenie o niepozostawaniu w Pacs-ie z inną osobą (Certificat de non Pacs), wydawane przez sąd najwyższej instancji (Tribunal de grande instance de Paris)
 • jeśli osoba zainteresowana rezyduje we Francji od ponad roku, zaświadczenie potwierdzające, że nie jest ubezwłasnowolniona ani nie pozostaje pod kuratelą – Certificat de non inscription au répertoire civil annexe wydawany przez Service Central de l’Etat Civil

Uwaga!

Polak, który nie posiada francuskiego aktu urodzenia musi uzyskać Certificat de coutume –zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia Pacs-u. Dokument jest wydawany w polskim konsulacie.

Jakie są konsekwencje prawne Pacs-u?

 • współodpowiedzialność za długi zaciągnięte na potrzeby życia codziennego w czasie trwania Pacs-u
 • wspólna deklaracja podatkowa
 • pomoc materialna i opieka w przypadku choroby, bezrobocia itp.
 • zwolnienie od podatku po zmarłym partnerze (konieczne jest jednak spisanie testamentu, sam Pacs nie gwarantuje automatycznie prawa do spadku)
 • w przypadku śmierci jednego z partnerów prawo do korzystania z mieszkania, jeżeli w umowie nie zostało postanowione inaczej
 • obowiązki i prawa ustalone w zawartej umowie

Jak można rozwiązać Pacs?

W przeciwieństwie do małżeństwa, Pacs może być w każdym momencie rozwiązany.

 • Pacs może zostać zakończony poprzez złożenie przez strony wspólnej deklaracji w kancelarii sądu, w którym uprzednio dokonały rejestracji umowy.
 • Każdy z partnerów może zakończyć związek przez jednostronne pisemne oświadczenie woli złożone w kancelarii sądu. W takim przypadku rozwiązanie Pacs-u jest ważne od momentu doręczenia oświadczenia drugiemu partnerowi.

Uwaga!

Z mocy prawa Pacs wygasa:
- w momencie śmierci jednego z partnerów,
- na skutek zawarcia przez nich związku małżeńskiego,
- gdy jeden z partnerów zawrze związek małżeński z osobą trzecią.
Partnerowi, który ponosi winę za rozpad związku (rupture fautive), może zostać zasądzone odszkodowanie na rzecz porzuconego partnera.

Czy Pacs jest ważny w Polsce?

Pacs jest ważny tylko na terenie Francji. W Polsce nie posiada on mocy urzędowej.

POMOC PRAWNA Z URZĘDU

AIDE JURIDICTIONNELLE

Czym jest pomoc prawna z urzędu (aide juridictionnelle)?

Jest to pomoc państwa w opłaceniu honorariów adwokata lub innego prawnika, na przykład: komornika, notariusza, radcy prawnego. Państwo może pokryć koszty usługi w całości lub częściowo. Jeżeli skarb państwa pokrywa tylko częściowo cenę usługi, pozostały koszt należy uzgodnić z prawnikiem. Osoby otrzymujące pełną lub częściową pomoc prawną są zwolnione z kosztów postępowania sądowego.

Czy obywatel polski ma prawo do pomocy prawnej we Francji?

Do pomocy prawnej we Francji ma prawo każda osoba mieszkająca na stałe
i legalnie (habituellement et régulièrement) w tym kraju pod warunkiem, że jej średnie miesięczne dochody w poprzednim roku kalendarzowym (obliczane bez zasiłków rodzinnych i pewnych świadczeń socjalnych) nie przekroczyły określanego corocznie progu.

Uwaga!

W skład miesięcznych dochodów wchodzą nie tylko zarobki, ale również zyski uzyskane z wynajmu lokalu, emerytury, renty itp.

Komu należy się pomoc prawna?

W 2013 roku, aby otrzymać pomoc prawną:

 • w pełnym wymiarze – średnie miesięczne dochody z 2012 roku nie powinny przekraczać 929 €
 • częściową – średnie miesięczne dochody z 2012 roku nie powinny przekraczać 1 393 €.

Powyższe kwoty są powiększane, jeżeli wnioskodawca ma osoby na utrzymaniu: o 167 € na każdą z dwóch osób na utrzymaniu i o 106 € na każdą następną osobę.

Beneficjenci zapomogi socjalnej (RSA), Krajowego Funduszu Solidarnościowego (FNS) i Świadczenia integracyjnego (Allocation d’insertion) nie muszą składać deklaracji o dochodach (déclaration des ressources).

Uwaga!

W przypadku, gdy dochody wnioskodawcy uległy pogorszeniu lub poprawie (utrata pracy, separacja, znalezienie pracy, wyższe zarobki itp.) biuro pomocy prawnej weźmie pod uwagę jego aktualne dochody.

Przykład

Darek jest żonaty i ma 4 dzieci na utrzymaniu: 929 € + 167 € (żona na utrzymaniu) +167 € (druga osoba na utrzymaniu – pierwsze dziecko) + 106 € x 3 (troje następnych dzieci) = 1 581 €. Darek zarabiał w 2012 roku średnio 1 460 € na miesiąc. Ma więc prawo do pełnej pomocy prawnej.

Czy obywatel polski mieszkający w Polsce ma prawo do pomocy prawnej we Francji?

Zasadniczo, aby otrzymać pomoc prawną należy mieszkać we Francji, jednak
w wyjątkowych wypadkach można uzyskać pomoc prawną, mieszkając za granicą.

W jakich sprawach udzielana jest pomoc prawna z urzędu?

 • Pomoc prawna jest udzielana w sprawach cywilnych i karnych, jeśli biuro pomocy prawnej uzna postępowanie sądowe za uzasadnione.
 • W przypadku kasacji pomoc prawna zostanie przyznana tylko wtedy, gdy wnioskodawca udowodni, że ma do niej podstawy.
 • W nadzwyczajnych wypadkach, na przykład przy nakazie eksmisji, sąd może podjąć decyzję o tymczasowym udzieleniu pomocy prawnej.
 • W sprawach karnych procedura pozwala na udzielenie pomocy prawnej w sytuacjach pilnych, takich jak zatrzymanie przez policję, wstępne przesłuchanie,

rozprawa w trybie przyspieszonym. Pomoc taka jest udzielana w trakcie postępowania i obejmuje wszystkie czynności proceduralne.

Jak złożyć wniosek o pomoc prawną?

Należy wypełnić formularz Cerfa n°12467*01 (Demande d’aide juridictionnelle), do którego należy dołączyć dokumenty wymienione w druku, Cerfa n° 51036#02.

Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

Przed sprawą: w biurze pomocy prawnej w sądzie rejonowym (Tribunal de grande instance – bureau d’aide juridictionnelle) właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania.

W przypadku, gdy sprawa jest toku: w biurze pomocy prawnej w sądzie rejonowym .– (Bureau d’aide juridictionnelle), w którym toczy się sprawa.

W przypadku odwołania: w biurze pomocy prawnej, w mieście, w którym znajduje się sąd apelacyjny (Cour d’appel).

Kto wyznacza prawnika z urzędu?

Wnioskodawca ma prawo wybrać swojego prawnika, który musi wyrazić pisemną zgodę na zajęcie się sprawą. Wnioskodawca wpisuje wówczas nazwisko prawnika do wniosku o przyznanie pomocy prawnej z urzędu.

Jeśli wnioskodawca nie ma swojego prawnika, zostanie on wyznaczony przez biuro pomocy prawnej.

W jaki sposób wnioskodawca zostanie poinformowany o tym, czy kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej?

Powiadomienie o decyzji biura pomocy prawnej zostanie wysłane na adres
domowy wnioskodawcy.

Czy pomoc prawna obejmuje ewentualne odwołanie po zakończeniu procesu?

Pozwani, którym udzielono pomocy prawnej, automatycznie nabywają do niej prawa w przypadku wniesienia odwołania przez drugą stronę. Wymagane jest jednak złożenie nowego wniosku do biura pomocy prawnej w sądzie rejonowym dla obszaru, w którym mieści się sąd apelacyjny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Zostanie tam sprawdzone, czy dochody wnioskodawcy nadal
pozostają poniżej wymaganego progu dochodowego.

Gdzie odwołać się w przypadku odmowy uzyskania pomocy prawnej z urzędu?

W przypadku decyzji odmownej biuro pomocy prawnej wysyła list polecony do wnioskodawcy. Wnioskodawca ma miesiąc na odwołanie się od tej decyzji.
W liście znajdują się powody odmowy oraz adres, na który należy wysłać odwołanie.

Uwaga!

Jeżeli wnioskodawca, mimo odmowy udzielenia mu pomocy prawnej uargumen­towanej brakiem realnych szans powodzenia sprawy, wszczął postępowanie i je wygrał, może uzyskać tę pomoc po procesie.

W przypadku przegrania procesu beneficjent pomocy prawnej z urzędu zostanie skazany przez sąd na zapłacenie kosztów sądowych (dépenses), to znaczy będzie musiał zwrócić pozwanemu koszty poniesione przez niego w trakcie postępowania, z wyjątkiem honorarium adwokata, chyba że sąd zadecyduje inaczej.

OBOWIĄZKOWA WYMIANA POLSKIEGO EUROPEJSKIEGO PRAWA JAZDY NA FRANCUSKIE

Kiedy należy wymienić polskie prawo jazdy na francuskie?

Osoba posiadająca polskie prawo jazdy, zobowiązana jest do wymiany tego doku­mentu na francuski po pierwszym naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w wyniku którego została ukarana mandatem i/lub punktami karnymi. Otrzymanie francuskiego prawa jazdy skutkuje wpisaniem kierowcy do francuskiej ewidencji kierowców, a jego polskie prawo jazdy odsyłane jest do Polski.

Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?

Aby wymienić polskie prawo jazdy należy umówić się na spotkanie w prefekturze policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty należy przedstawić w dniu wyznaczonego spotkania?

 • wypełniony formularz Cerfa n°11247*02 (Demande de délivrance de permis de conduire – wniosek o wymianę prawa jazdy),
 • zaświadczenie potwierdzające ważność posiadanego prawa jazdy z urzędu miejskiego, który wydał dokument,
 • obustronną kserokopię dokumentu tożsamości,
 • obustronną kserokopię polskiego prawa jazdy,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych dla zawodowych kierowców,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Francji (na przykład fakturę za prąd – EDF) z ostatnich 6 miesięcy,
 • dwie aktualne fotografie odpowiadające francuskim normom.

Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od sytuacji wniosko­dawcy, który powinien najpierw skontaktować się z prefekturą policji właściwą ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Uwaga!

Przy składaniu wniosku o wymianę prawa jazdy należy posiadać przy sobie oryginały wszystkich dokumentów.

Jak długo czeka się na otrzymanie francuskiego prawa jazdy?

Od kilku tygodni do kilku miesięcy.

KARY ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO WE FRANCJI

Naruszenie przepisów ruchu drogowego we Francji dzieli się na:

 • pospolite wykroczenia (contraventions) podzielone na 5 kategorii, w których obowiązują różne taryfy kar pieniężnych oraz punktów karnych. Do rozpatrywania odwołań od poważnych wykroczeń drogowych (klasa 5.) właściwy jest Tribunal de Police.
 • przestępstwa (délits), które wiążą się z poważniejszymi sankcjami, to znaczy odebraniem prawa jazdy, karą pozbawienia wolności, unieruchomieniem pojazdu.
  Do rozpatrywania odwołań od naruszeń sklasyfikowanych jako przestępstwo (délit) właściwy jest Tribunal Correctionnel.

Na jakich zasadach działa system punktów karnych we Francji?

 • Francuskie prawo jazdy zawiera łącznie dwanaście punktów (capital de points).
 • Po popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, kierowca może jednorazowo utracić od 1 do 8 punktów.
 • Kierowca otrzymuje listowne powiadomienie o utracie każdego punktu.
 • Po utracie 12 punktów prawo jazdy jest automatycznie anulowane.

Przykładowe sytuacje, w których dochodzi do utraty punktów:

 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 20 km/h – 1 punkt,
 • rozmowa przez komórkę bez zestawu głośnomówiącego – 3 punkty,
 • prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości – 6 punktów.

Jak francuski Kodeks karny określa stan nietrzeźwości (état d’ébriété)?

Według francuskiego Kodeksu karnego ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
 • zawartość alkoholu w 1 dm wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jakie są konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości (oprócz utraty 6 punktów)?

Prowadzenie pojazdu w stanie upojenia alkoholowego jest przestępstwem (délit) i wiąże się z wymienionymi poniżej sankcjami.

W zależności od wyniku alkotestu jest to:

 • mandat w wysokości od 135 € do 4 500 €,
 • zakaz dalszego prowadzenia pojazdu,
 • utrata prawa jazdy z zakazem zdawania ponownego egzaminu przez 5 lat,
 • zawieszenie prawa jazdy na okres od 78 godzin do 3 lat,
 • kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Jeżeli kierowca spowodował wypadek jest to:

 • mandat w wysokości 30 000 € za spowodowanie wypadku z ciężko rannymi,
 • mandat w wysokości 150 000 € za spowodowanie śmiertelnego wypadku,
 • kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Uwaga!

Kierowca, który odmówi poddania się kontroli trzeźwości ryzykuje takie same sankcje, jak kierowca, u którego wykryto 0,8 promila lub więcej zawartości alkoholu we krwi.

Jak sprawdzić liczbę utraconych punktów?

 • osobiście – w prefekturze właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
 • listownie – dołączając fotokopię prawa jazdy i ważnego dowodu tożsamości
 • przez Internet – na stronie www.telepoints.info

Jak odzyskuje się utracone punkty?

Istnieją cztery sposoby odzyskiwania utraconych punktów:

 • jeśli w przeciągu ciągu 3 lat nie utraci się żadnego punktu, automatycznie odzyskuje się wszystkie utracone punkty, dzięki czemu powraca się do stanu wyjściowego prawa jazdy: 12 punktów,
 • po 10 latach automatycznie odzyskuje się wszystkie punkty za przestępstwa i wykroczenia drogowe (wykroczenia drogowe 5. kategorii nie podlegają tej zasadzie, na przykład przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h),
 • okresowo odzyskuje się 1 punkt przypisany wykroczeniu, od którego minęło 6 miesięcy,
 • raz do roku można odbyć 2-dniowy kurs reedukacyjny dla kierowców, aby odzyskać do 4 utraconych punktów.

Uwaga!

W 2013 roku w całej Unii Europejskiej będą wydawane nowe prawa jazdy. Dokument wielkości karty kredytowej będzie wyposażony w odciski palców kierowcy, elektroniczny chip i optyczny czytnik, na którym będą zawarte informacje o jego posiadaczu. Nowe dokumenty będą miały 15-letni okres ważności, oprócz prawa jazdy kategorii C i D, które będą wymieniane co 5 lat.

 

Ważne adresy

Informacje o prawie jazdy:

Informacje o kursach reedukacyjnych dla kierowców:

Informacje o liczbie utraconych punktów/dostęp do państwowego spisu praw jazdy:

Jak zapłacić mandat ryczałtowy (amende forfaitaire) za przekroczenie dozwolonej prędkości lub nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania?

Ukarany mandatem za przekroczenie dozwolonej prędkości otrzymuje listownie zawiadomienie o mandacie (avis de contravention) oraz 2 druki:

 • Comment payer cette amende forfaitaire? (Jak zapłacić ten mandat ryczałtowy?),
 • Formulaire de requête en exonération (Formularz do odwołania).

Na zawiadomieniu o mandacie znajdują się:

 • informacje o dacie i miejscu wykroczenia,
 • numer identyfikacyjny pojazdu,
 • wynik pomiaru prędkości,
 • dozwolona prędkość,
 • opis wykroczenia,
 • identyfikacja funkcjonariusza, który stwierdził wykroczenie,
 • kwota ryczałtowa do zapłacenia (zmniejszona w przypadku uiszczenia kary
  w terminie, w zależności od sposobu uregulowania mandatu do 15 lub 30 dni od daty jego wystawienia, a zwiększona w przypadku opóźnienia opłaty),
 • pouczenie:
  • zapłacony mandat oznacza przyznanie się do popełnienia wykroczenia (vous reconnaissez l’infraction),
  • w przypadku odwołania się od mandatu (vous contestez avoir commis l’infraction) nie należy go uiszczać, lecz wypełnić druk Formulaire de requête en exonération i wysłać pod wskazany adres.

Na blankiecie opłaty (carte de paiement) znajdującym się na druku „Comment payer cette amande forfaitaire”, jest zamieszczony numer potrzebny do uiszczenia opłaty (numéro de télépaiement).

Mandat można zapłacić:

 • kartą bankową:
  • przez Internet: www.amende.gouv.fr,
  • telefonicznie 0 810 10 10 10,
 • czekiem, kartą bankową lub gotówką w bureau de tabac agréé (paiement électronique des amendes – timbre dématérialisé),
 • czekiem wystawionym na Skarb Państwa (Trésor public), który należy odesłać wraz z blankietem wpłaty (carte de paiement) w kopercie załączonej do listu na adres widniejący na blankiecie,
 • „znaczkiem-mandatem” zakupionym w Bureau tabac agréé, który należy odesłać wraz z blankietem opłaty w kopercie załączonej do listu na adres widniejący na blankiecie.

Jak zapłacić mandat za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pozostawiony za wycieraczką pojazdu?

Należy kupić „znaczek-mandat” w Bureau de tabac agréé, nakleić go na druku znalezionym za wycieraczką lub wystawić czek na Skarb Państwa (Trésor public) i wysłać pocztą na adres:

Centre d’encaissement

TSA 69089, 35908 Rennes Cedex 9

Ile kosztuje mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkości?

Od 45 € do 450 €

za przekroczenie prędkości poniżej 20 km/h

Od 90 € do 750 €

za przekroczenie prędkości pomiędzy 21 a 50 km/h

1 500 €

za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

Ile kosztuje mandat za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania?

17 €

uiszczony w ciągu 45 dni (60 dni, jeżeli jest opłacany kartą bankową lub tak zwanym timbre dematerialisé w Bureau de tabac agréé)

33 €

uiszczony z opóźnieniem

Ile kosztuje mandat za postój na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych?

90 €

zapłacony przed upływem terminu

135 €

zapłacony w terminie

375 €

zapłacony z opóźnieniem

Dodatkowo pojazd może zostać odholowany przez straż miejską na specjalny parking znajdujący się najczęściej poza miastem (mise en fourrière). Właściciel pojazdu, oprócz mandatu, będzie musiał uregulować opłatę za holowanie i za każdy dzień postoju.

Ważne adresy

Informacje o sposobach odwoływania się oraz o klasyfikacji mandatów:

Agence nationale de traitement automatisé des infractions

Oficjalna strona administracji francuskiej:

Spis treści